Decker (Borgentreich, CHLB Đức)

Các sản phẩm nội thất với độ cá nhân hóa cao, được sản xuất bằng gỗ đặc từ các nguồn lâm nghiệp bền vững – đó là nền tảng của Möbelwerke A. Decker GmbH hơn 100 năm qua. Toàn bộ sản phẩm của Decker được sản xuất tại nhà máy tại Borgentreich-Borgholz, CHLB Đức.

www.decker.de