Reposa (Borgentreich, CHLB Đức)

Được thành lập vào năm 1976 và chuyên về sản xuất các loại sofa chức năng với độ cá nhân hóa cao. Sản phẩm của Reposa được sản xuất hoàn toàn tại Đức.

www.reposa.de